Wednesday, 9 November 2011A few polaroids taken on a trip to Brighton
a few weeks ago...